Topení, kotle a zařízení

Topení, kotle, ohřev vody a regulace od tuzemských
a zahraničních výrobců

  Úvodem     Kontakt     Kontaktní formulář  
  Ceny paliv     Info o zboží     Výstavy  
Tipy, novinky a články o topeníZásady odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva podle nového TPG 941 02.


Zásady odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva podle nového
TPG 941 02


Datum: 12.3.2012  |  Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.  |  Recenzent: Ing. Dana Nečásková, Brilon

 V článku jsou probrány heslovitě pasáže, kde jsou v TPG odvolávky na citace z ČSN.
Podrobně je uvedena nově zpracovaná problematika odvodů spalin venkovní stěnou.

 Článek obsahuje výtah z nového TPG 941 02
  • Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva.
  • Kontroly a revize spalinových cest.
  Pravidlo navazuje, cituje a odvolává se na ČSN 73 4201
  • Komíny a kouřovody - navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
 

ilustrační obrázek1. Rozsah platnosti pravidla

Pravidlo platí pro kouřovody a komíny, kterými se odvádí spaliny od všech typů spotřebičů na plynná paliva s
přirozeným odvodem spalin nebo přetlakem spalin na spalinovém hrdle od 200 Pa do 5 000 Pa. Platí také pro
odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší.

2. Komíny a kouřovody – rozdělení

Odvod spalin od spotřebiče sestává z:

·   
komína a kouřovodu nebo
·   
kouřovodu s funkcí komína nebo
·    vývodu spalin.
Komínová terminologie dělí komíny:
·    podle tlaku:o   komín s přirozeným tahem (N1, N2),o   komín s umělým tahem (N1, N2),o  
přetlakový komín
(P1, P2),
o  
vysokopřetlakový komín (H1, H2),
·    podle připojených spotřebičů:o   samostatný komín,o   společný komín.
Kouřovody se dělí na:
·    samostatný kouřovod,·   
společný kouřovod,
·    kouřovod s funkcí komína.
Vyústění spalin (podle vyhl. 268/2009 a ČSN 73 4201) je:
·   
zpravidla nad střechu,
·   
venkovní stěnou – v technicky odůvodněných případech,
·    s předepsanou výškou a vzdáleností od okolí.
Otvory na spalinové cestě tvoří:
·   
vybírací, vymetací nebo čistící otvor,
·   
sopouch,
·   
měřící otvor.

3. Připojení spotřebiče na spalinovou cestu

Připojení spotřebiče je:
·   
kouřovodem do tvarovky s kondenzátní jímkou u spalinové cesty N1, N2 (podtlakové),
·    patním kolenem u spalinové cesty P1, P2 a H1, H2 (přetlakové, resp. vysokopřetlakové).
Kouřovody
samostatné tlakové třídy N1, N2:
·   
směrem k sopouchu stoupají v 5% sklonu,
·   
při větší délce jak 2 m se tepelně izolují,
·    mají svislou část 400 mm nad ústím spotřebiče v provedení B s přerušovačem tahu.
Odstavec o spalinové
cestě obsahuje:
·   
odkaz na materiálové normy,
·   
požadavek na nezaměnitelnost komínového a vzduchového průduchu,
·   
požadavek na plášť komína u vnitřních podtlakových komínů,
·    požadavek na zadní větrání u:o   difúzních komínů,o  
přetlakových, resp. vysokopřetlakových komínů.

4. Vyústění komínů

Odstavec o vyústění komína obsahuje zásady:
·   
vyloučení rušivého vlivu okolních objektů,
·   
minimální vzdálenosti nad střechou, od oken, nástaveb a sousedních budov (uvádí ČSN 73 4201),
·   
účinek větru se hodnotí tlakovou ztrátou 25 Pa v místě ústí komína,
·   
při společném vyústění vzduchového a spalinového průduchu je nutné chránit vzduchové ústí před spalinami:
o   nižším vyústěním větracího nebo vzduchového průduchu než je ústí spalinového průduchu,o  
osa vyústění
spalinového průduchu je svislá,
o  
osa ústí větracího průduchu je vodorovná (boční vyústění),
·   
u ventilátoru v ústí komína je nutné zajistit blokování provozu a propojení se spotřebičem.

5. Společné komíny

Společné komíny se řídí zásadami pro připojení:
·   
do komína tlakové třídy N1, N2 se může připojit 10 uzavřených spotřebičů, maximálního výkonu 30 kW.
Z jednoho podlaží lze připojit max. 4 spotřebiče. Největší výkon připojeného spotřebiče nesmí být větší než
dvojnásobek nejmenšího,
·   
společný komín je v soustředném nebo paralelním uspořádání s propojovacím otvorem pro tlakové vyrovnání,
pod nejnižším sopouchem ve vzdálenosti 3 až 4 průměry průduchu,
·   
do komína v tlakové třídě P1, P2 se mohou připojit uzavřené spotřebiče do výkonu 30 kW z nejvíce 5 podlaží
nad sebou. V jednom podlaží se připouští pouze připojení dvou spotřebičů,
·   
do komína s umělým tahem v tlakové třídě N1, N2 se mohou připojit otevřené spotřebiče APP do výkonu 25 kW.

6. Odvod spalin venkovní stěnou

Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší lze navrhnout a provést:
·   
jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo
·   
u průmyslových staveb,
·    při dodržení emisních limitů – vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Odvod spalin
může být navržen a proveden v případech, kdy jsou splněny podmínky ve třech kategoriích:
·   
vyústění spalin od spotřebičů do jmenovitého výkonu 7 kW,
·   
vyústění spalin od spotřebičů se jmenovitým výkonem nad 7 kW do výkonu 30 kW,
·    vyústění spalin od spotřebičů u průmyslových staveb se jmenovitým výkonem do 100 kW.
Každá nová instalace
spotřebiče musí být doložena projektovou dokumentací, kde:
·    je schéma vyústění s vyznačením ochranného pásma a je vyznačen vztah:o   k ostatním vyústěním,o  
k oknům,
dveřím, otvorům,
·   
musí být popsány, vyznačeny nebo zdokumentovány sousední nebo protilehlé budovy.

6.1 Spotřebiče do výkonu 7 kW

Při odvodu spalin musí být dodržena vzájemná vzdálenost mezi vyústěními nejméně:
·   
ve vodorovném směru 2 m,
·    ve svislém směru 2,5 m.
Spodní hrana vyústění nad úrovní terénu musí být ve výši nejméně 0,3 m.
Vyústění je možné provést:
·   
pod spodním okrajem (parapetem) otevíratelné části okna,
·   
v nejmenší svislé vzdálenosti 0,3 m od parapetu.

6.2 Odvod spalin od spotřebiče s výkonem vyšším než 7 kW do 30 kW

Odvod spalin se řídí zásadami:
·    spodní hrana vyústění nad terénem musí být:o  
nejméně 2 m u samostatně stojících budov s jedním
uživatelem,
o  
nejméně 4 m u budov v hromadné zástavbě,
·    vyústění spalin:o   musí být vždy před vnější plochou obvodové stěny,o  
nesmí být prodlužováno (pouze se
souhlasem výrobce),
o  
nesmí být pod balkonem nebo pod přesahující střechou v menší vzdálenosti než 1 m,
·    hořlavý materiál nesmí být:o   ve vzdálenosti 0,5 m pod a vedle vyústění,o  
ve vzdálenosti 1,5 m nad vyústěním,
·    při odvodu spalin musí být dodrženy imisní limity NO2 a CO podle zákona č. 86/2002 Sb.:o  
u oken obytných
a pobytových místností nebo
o   v blízkosti vývodu spalin neboo  
na přilehlé a protilehlé fasádě.

6.3 Odvod spalin od spotřebiče do výkonu 100 kW u průmyslových staveb

Pro vyústění od spotřebiče platí zásady:
·   
vyústění musí být min. 3 m nad terénem,
·   
nad vyústěním nesmí být žádné otvory do objektu (okna, dveře, větrací otvory apod.),
·    vzdálenost sousedních a protilehlých budov s otvory, které se nachází nad vyústěním musí být:o  
u budov
stejné výšky 15 m,
o   u vyšších budov 25 m.
Přitom nesmí být překročeny emisní limity.

6.4 Vzdálenost vyústění od otvorů a vytvoření ochranných pásem

Vzdálenosti oken, resp. otvorů do budovy od vyústění na fasádě se hodnotí dvěma kritérii:

·   
zařazením do třídy NO2 podle tabulky 1,
·   
rozměrovými parametry vlečky podle tabulky 2.  6.5 Příklad samostatného vyústění na ploché fasádě 

Příklad stanovení ochranného pásma (vymezující vlečkou), tvořeného nad půlkruhem pod vývodem spalin,
s výškou vlečky H je na obr. 1.
Příklad platí pro dva vývody s výkonem 8 a 14 kW pro spotřebiče třídy NOx3
podle tab. 1.
Hodnoty z obr. 1 se zvýší:
·   
pro třídu 1 o 22 %,
·    pro třídu 2 o 10 %.
Hodnoty z obr. 1 se sníží:
·   
pro třídu 4 o 10 %,
·    pro třídu 5 o 16 %.
Tvar a rozměry vlečky se stanoví podle tab. 2. 


6.6 Příklad společného vyústění na ploché fasádě
 

Příklad stanovení ochranného pásma pro vyústění od dvou spotřebičů s výkony 10 kW (vymezující
vlečkou), tvořeného nad půlkruhem pod vývodem spalin, s výškou vlečky H je na obr. 2.
Příklad platí
pro dva vývody s výkonem 10 kW pro spotřebiče třídy NOx3 podle tab. 1.
Hodnoty z obr. 2 se zvýší:

·   
pro třídu 1 o 22 %,
·    pro třídu 2 o 10 %.
Hodnoty z obr. 2 se sníží:
·   
pro třídu 4 o 10 %,
·    pro třídu 5 o 16 %.Tvar a rozměry vlečky se stanoví podle tab. 2.
 6.7 Nejmenší vzdálenost bytových a rodinných domů od vyústění spalin
 

Vzdálenost bytových a rodinných domů od vyústění spalin na fasádě domu závisí na počtu podlaží,
které má sousední dům, nad místem vyústěním spalin.
Na obr. 3 je tato závislost vyjádřena pro případ
sousedního domu, u kterého nejvyšší podlaží je:

A.                
ve stejné výšce jako vyústění spalin,
B.                
o jedno podlaží výše než je vyústění spalin,
C.                
o dvě podlaží výše než je vyústění spalin,
D.                
tři a více podlaží než je vyústění spalin,
E.                
níže než je vyústění spalin.


V současné době řeší technická normalizační komise návrh změny Z1 ČSN 73 4201. U navrhovaných
změn však prozatím nebylo dosaženo konsenzu odborníků.
    Převzato z portálu  
tzbinfo
   Mohlo by Vás zajímat :

 

KOŠÍK PRÁZDNÝ


Email:  
Heslo:  
Poslat hesloNovinky

2018-02-04 12:02:19

MASTER-XL-61
   MASTER XL 61 - profesionální infračervené olejové topidlo

 

 


 

 

 Komínová stříška NAPOLEON